Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 28.08.2018

Kanunkoyucu Türk Ticaret Kanunu m. 358 ile düzenlemiş olduğu konuda, hukuki dayanağı kanunda gösterilen menfaatler (ücret, kâr payı, avans, faiz, kira, sermayenin azaltılması) gibi meşru ödeme araçları dışında, şirket kasasından pay sahiplerine herhangi bir menfaat sağlanmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Getirilen bu yasağın bir diğer amacı, ticaret hayatında yaygın olan kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir hayli genişlemiş olan, kötü ve sakat uygulamayı önlemektir. Kanun koyucu, ortakların şirketin malvarlığından ( nakit değerden veya şirketle ilgili başka bir maddi unsurdan) yararlanmak suretiyle, şirket malvarlığının azalması riskini ortadan kaldırmak istemiştir. Dolayısıyla şirket malvarlıklarının ortaklar tarafından amacı dışında kullanılmasını engellemek ve böylece şirket malvarlığını bu tür fiil ve risklerden korumak m. 358’in temel amacıdır.

Ancak şirket malvarlığının azalması riskinin doğmayacağı işlemler bakımından, pay sahiplerinin şirkete karşı borçlanabilmeleri gerekir. Pay sahibine tek taraflı olarak borç yükleyen sözleşmeler bakımından herhangi bir yasak söz konusu değildir. Örneğin pay sahipleri bir malı şirkete bağışlayacağı konusunda borç altına girebilmelidir.

ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN CEZAİ SORUMLULUK

TTK 358. Madde hükmüne aykırı şekilde şirkete borçlanan pay sahipleri üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİNE GETİRİLEN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞININ İSTİSNASI

İşletmesi dolayısıyla şirketle iş yapan pay sahiplerinin, şirketin her müşterisi gibi vadeli, konsinye, veya benzeri yöntemlerle şirketten mal alabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ancak, anılan istisna pay sahiplerinin, şirketle iş yapan diğer kişilerle aynı şartlara tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Şirketin, pay sahiplerine istisnalar ve diğer müşterilere uygulananlardan daha yumuşak şartlar tanıması hükme aykırılık teşkil edecektir.

Etiketler
İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.