Kıdem Tazminatı Hesaplama

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 28.08.2018

Öncelikle kıdem tazminatının ne olduğunun tanımıyla başlamak gerekmektedir. Kıdem Tazminatı; çeşitli nedenlerle işten çıkarılan kişiye işverenin ödemek zorunda olduğu bir ücrettir. Kıdem tazminatı sayesinde işçilerin gelir ve iş güvenliği sağlanmış oluyor. Bu hak sayesinde işçiler çalıştıkları yerden yerli yersiz çıkartılamazlar. Üstelik kıdem tazminatı uzun seneler aynı işyerinde çalışan işçinin yıpranma payı olarak da düşünülebilir.

Kıdem tazminatı hesaplaması 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine bakılarak tespit edilmelidir.

KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI:

Kıdem tazminatının hak edilmesi için, aynı işçinin aynı işyerinde ve aynı işverenin yanında en az 1 yıl çalışması gerekmektedir. Ayrıca İş kanununun ilgili hükümlerine göre tazminat alabilmek için şu şartları da taşımak gerekmektedir;

İşçinin kendi isteği üzerine işinden ayrılmamış olması,

Çalışan işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarından ötürü işten çıkartılmamış olması,

İşçi kendi isteği üzerine işten ayrılıyorsa, bu ayrılma İş Kanununun 24. Maddesinde belirtilen haklı nedenlerden birine dayanması,

Erkek işçinin askere gitmek için işten ayrılması,

Kadın işçinin evlendikten sonra ki 1 yıllık sürede işten ayrılması,

İşçinin emeklilik zamanının gelmesi ve ilgili kuruma emeklilik maaşının bağlanması için başvurması,

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan işçiler iş yerinden ayrıldıktan sonra İş Kanununa göre kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

1 – İşçi zamana bağlı ücret alıyor ise (günlük, haftalık, aylık, saat ücreti gibi) kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:

İşçiye ödenecek kıdem tazminatı çalıştığı her bir yıl için son 30 günlük brüt ücreti tutarındadır. Kıdem tazminatı hesaplama formülü için yıl kesirleri de dikkate alınır. Önce işçinin çalıştığı sürenin kaç yıl olduğuna bakılır, kaç yıl çalışmış ise çalıştığı yıl ile son çalıştığı ay içindeki brüt ücreti çarpılır. Sonra çalıştığı sürenin yıldan arta kalan ayları güne çevrilir ve son brüt ücrette 365’e bölünmek suretiyle günlük ücreti bulunur. Daha sonra günlük ücreti ile yıldan arta kalıpta güne çevrilen çalışma süreleri çarpılarak çıkan rakam önceki hesaplanan rakama ilave edilir ve kıdem tazminatı hesaplama şekli bu şekilde yapılır.

İşçi götürü ya da parça başına ücret alıyor ise, kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır. Son brüt ücreti hesaplanırken işçinin 1 yıl içinde almış olduğu ücretler toplanarak aynı yıl içinde çalıştığı toplam gün sayısına bölünür. Ancak işçi son 1 yıl içinde zam almış ise zammın yapıldığı tarih ile işten ayrılma tarihi arasındaki toplam brüt ücreti bu süre içindeki fiilen çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük ücreti bulunur.

SON BRÜT ÜCRET HESAPLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yapılan ödemenin sözleşmeden ya da yasadan doğması gerekir. Süreklilik arz etmesi gerekir. Para ya da parayla ölçülebilir olması gerekir. Bu vasıfları taşıyan ücret eki mahiyetindeki ödemelerinde yıllık toplamı alınarak 365’e bölünmesi ve 30 ile çarpılması suretiyle aylık brüt ücrete eklenir. Ücret eki sayılabilecek ve kıdem tazminatında brüt ücrete eklenecek ücret eklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; Sürekli olarak ödenen ikramiyeler, sürekli olarak yapılan yemek yardımı, sosyal yardım zammı niteliğinde sürekli yapılan yardımlar.

Etiketler
İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.