Özel Boşanma Sebepleri

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 03.01.2019

Boşanma sebepleri özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikili bir ayrıma tabidir. Boşanma davası açılacağı zaman hangi sebebe dayanıldığı, davanın kabul edilebilmesi açısından çok önemlidir. Özel bir boşanma sebebi olduğu durumlarda, genel boşanma sebeplerine dayanılarak açılan davanın reddi kararı verilmesi yüksek ihtimaldedir. Boşanma konusunda, davanın kabul edilip çiftlerin ayrılması için boşanma sebeplerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

2. Hukuk Dairesi         2015/24379 E.  ,  2017/3275 K.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı vasisi tarafından tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine (TMK m.166/1) dayalı olarak açılmıştır. Davalının akıl hastası olduğu ve kısıtlandığı dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Akıl hastalığına dayalı bir dava yoktur (TMK m.165). Davalının hareketleri iradi olmadığından, kendisine kusur yüklenemez. Bu sebeple Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayanarak boşanmaya karar verilemez. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.03.2017(Pzt.)

İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.